درباره اطبا

با وجود رشد روز افزون مجموعه های آموزش پزشکی در سال های اخیر، تمرکز بر آمادگی دانشجویان پزشکی برای آزمون های پره اینترنی و دستیاری جای خود را به آموزش مهارت های مهم بالینی داده است.
دگرگونی اولویت ها در آموزش دانشگاهی و مجموعه های آموزشی، ما را بر آن داشت تا کاری نو را آغاز کنیم.

ما در تلاشیم با به کار گیری تجربه های ارزشمند اساتید در کنار تیمی قوی از دانشجویان؛ مهارت های بالینی را در اطبا برای شما جمع آوری کنیم.

شما در اطبا به هر آنچه برای طبابت نیاز دارید، دسترسی خواهید داشت.